top of page

Yargıtay Kararı - Hasar Tazminatı - Anlaşmalı Servis İskontosunun Sigortalıyı Bağlamayacağı

4. Hukuk Dairesi 2021/3294 E. , 2021/4214 K.


"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi


Taraflar arasındaki tahkim davası hakkındaki Sigorta Tahkim Komisyonu İtiraz Hakem Heyetinin 04/01/2020 tarih 2019/İHK 19508 sayılı kararının taraf vekilleri tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

-K A R A R-

Davacı vekili müvekkilinin aracının 26.03.2019 tarihinde meydana gelen kazada hasarlandığını araçta oluşan hasarın tesbiti için ekspertiz raporu alındığını , sigorta şirketine yapılan başvuruya cevap verilmediğini belirterek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla onarın maliyeti alacağı 5.000,00 TL ve ekspertiz ücreti alacağı 979,42 TL'nin 18.04.2019 tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile davalıdan tahsilini talep etmiş, ıslah ile talebini 87.142,70 TL ye yükseltmiştir.


Davalı vekili, başvurunun reddini savunmuştur.

Sigorta Hakem Heyeti tarafından, iddia, savunma, yapılan yargılama ve toplanan delillere göre Başvuranın talebinin kısmen kabulüne 40.094,96 TL hasar bedelinin ve 709,68 TL hasar tesbit masrafı toplamı 40.804,64 TL nin 8.5.2019 tarihinden itibaren avans faizi ile birlikte davalı ... şirketinden alınarak başvurana ödenmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine, karar verilmiş; bu karara taraf vekilleri İtiraz Hakem Heyeti nezdinde itiraz etmiştir.


Sigorta İtiraz Hakem Heyeti tarafından, Sigorta Uyuşmazlık Hakem Heyeti tarafından verilen 14.10.2019 tarih ve K-2019/83275 sayılı karara vaki ; davacı başvuranın kısmen ve KDV hakkındaki itirazının kabulüne, diğer itirazlarının ve davalı ... vekiline ait tüm itirazlarının reddine hakem kararının kaldırılarak hükmün aşağıdaki gibi yeniden kurulmasına ve bu doğrultuda; Başvuru sahibine ait talebin kısmen kabulü ile KDV dahil 47.312,05 TL hasar zararının 08.05.2019 tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalı ... şirketinden alınarak başvuran davacıya verilmesine fazlaya dair istemin reddine, karar verilmiş; hüküm, taraf vekillerince temyiz edilmiştir.


1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, kararın gerekçesinde, dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekili ve davalı vekilinin aşağıdaki bentler dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

2-Dava, kasko sigorta sözleşmesinden kaynaklanan maddi tazminat istemine ilişkindir.

Kasko sigortasında aslolan, gerçek zararın giderilmesidir.

Somut olayda hükme esas alınan 30.09.2019 tarihli bilirkişi raporunda parça bedellerinden %5 iskonto yapılarak hasar tespit edilmiştir.

Davalı ile anlaşmalı ya da yetkili servisleri arasında yapılan anlaşmalara göre iskonto uygulanması, davacı sigortalıyı bağlamaz. Dosya kapsamına göre, bilirkişi raporunda belirtilen %5 oranında iskonto yapılmadan, davacının gerçek zararının tespiti gerekir. Eksik inceleme ile hüküm kurulamaz.


Bu durumda önceki bilirkişiden tüm dosya kapsamı birlikte gözetilerek, davaya konu kaza sebebiyle davacı aracında meydana gelen gerçek zarar miktarının tespiti (%5 parça iskontusu uygulanmadan) hususunda ayrıntılı, gerekçeli, denetime elverişli bir ek rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu biçimde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.


3-21.12.2015 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan AAÜT’nin Tahkimde ve Sigorta Tahkim Komisyonunda Ücret madde 17'ye göre “Hakem önünde yapılan hertürlü hukuki yardımlarda bu tarife hükümleri uygulanır. Sigorta Tahkim Komisyonu’nca tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde Asliye Mahkemeleri için öngörülen ücreti esas almak ve 03.06.2007 tarihli 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'nundaki beşte birlik orana uyulmak kaydı ile, tarifenin üçüncü kısmına göre avukatlık ücretine hükmedilir. Ancak hükmedilen ücret kabul veya reddedilen miktarı geçemez.” hükmüne göre Sigorta Tahkim Komisyonuna intikal eden hakem dosyalarında taraflar bakımından uygulanacak vekalet ücreti tarifesi belirlenmiştir. Ayrıca 19.01.2016 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 29598 sayılı Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 6/son maddesine göre, takdir edilmesi gereken vekalet ücreti AAÜT’ye göre Asliye Mahkemelerinde görülen işler için hesaplanan vekalet ücretinin 1/5'i ancak hesaplanan miktarın maktu ücretin altında kalması halinde maktu ücrete hükmesi gerekmektedir.

Somut olayda Hakem Heyeti’nce, AAÜT uyarınca hesaplanan nispi vekalet ücreti takdir edilmiştir.


Yukarıda açıklanan ilkelere göre davacı yararına hükmedilmesi gereken vekalet ücreti AAÜT’ne göre Asliye Mahkemelerinde görülen işler için hesaplanan vekalet ücretinin 1/5'i olması gerekirken vekalet ücretinin tamamına hükmedilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin ve davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının REDDİNE, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin (3) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden taraflara geri verilmesine 06/07/2021 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page