top of page

Yargıtay Kararı - Mahkumiyet - Güveni Kötüye Kullanma

15. Ceza Dairesi 2018/5123 E. , 2020/1773 K.


"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi

SUÇ : Güveni kötüye kullanma

HÜKÜM : TCK'nın 155/1, 62/1, 52/2-4, 50/1-a maddeleri gereğince mahkumiyet


Güveni kötüye kullanma suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm sanık tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:


Sanığın, katılan tarafından içerisindeki bir kısım eşyaların satılması için verilen ev anahtarını aldığı, eşyaları satmasına rağmen karşılığında almış olduğu parayı katılana vermeyerek uhdesinde tuttuğu iddia edilen somut olayda; sanık savunması, katılan ve tanık beyanları, uzlaştırma raporu ile diğer deliller doğrultusunda, sanığın atılı güveni kötüye kullanma suçuna ilişkin eylemini sabit gören mahkemenin kabul ve uygulamasında bir isabetsizlik görülmemiştir.


Bozma üzerine yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre; sanığın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün ONANMASINA, 11/02/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page