top of page

Yargıtay Kararı - Trafik Kazası - Destekten Yoksun Kalma - Yeniden Evlenme

1-)Dosyadaki yazılara, kararın bozmaya uygun olmasına, delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre birleşen dava davalısı ... Tarım Ürünleri San. Ltd. Şti. vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları reddedilmelidir.


2-) Birleşen dava davalısı ... Tarım Ürünleri San. Ltd. Şti. vekilinin diğer temyiz itirazlarına gelince;

Asıl ve birleşen dava, trafik kazasına bağlı ölüm nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece bozmaya uyularak yapılan yargılamada, asıl davada davalılardan ... yönünden hüküm kurulmasına yer olmadığına, asıl davada diğer davalı ile birleşen dosya yönünden taleplerin kısmen kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalılardan ... Tarım Ürünleri San. Ltd. Şti. vekili tarafından temyiz edilmiştir. Davacılar vekili asıl davada, 09/06/2003 tarihinde davacıların eş ve babası olan muris (...) 'ın 33 .. plaka sayılı davalılardan M. E.'in sevk ve idaresinde olan kamyonda yolcu olarak bulunduğunu ve anılan davalı sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesine bağlı meydana gelen trafik kazasında desteklerinin vefat ettiğini, adı geçen davalının tam kusuru ile olayın meydana geldiğini, diğer davalının ise ruhsat sahibi olarak işleten olduğunu belirterek; destek zararı, defin, cenaze gideri, örf adet gereği yapılan harcamalara ilişkin maddi tazminat ve manevi tazminatın davalılardan tahsili isteminde bulunmuş; yargılama esnasında davalılardan işleten sıfatıyla dava açılan ... yönünden taleplerini atiye bıraktıklarını bildirmiştir.


Davacılar vekili birleşen davada, kazaya karışan (...) plaka sayılı aracın olay tarihindeki malikinin davalı şirket olduğunun tespit edildiğini bu sebeple zarardan sorumlu olduğunu belirterek, maddi ve manevi tazminat isteminde bulunmuş ve asıl dava ile birleştirilmesini talep etmiştir.


Davalılar, davanın reddedilmesi gerektiğini savunmuşlardır.


Mahkemece; davalılardan ... yönünden hüküm kurulmasına yer olmadığına, diğer davalılar yönünden davanın kısmen kabulüne 14/01/2014 tarihinde karar verilmiş, iş bu kararın davalılardan ... Tarım Ürünleri San. Ltd. Şti vekilince temyizi üzerine Yargıtay 17. Hukuk Dairesinin 22/09/2016 tarihli 2014/8886 esas ve 2016/8097 karar sayılı ilamı ile; ''... Davacı tarafından açılan davalar arasında hukuki ve fiili irtibat bulunması nedeniyle birleştirilmesine karar verilmiş ve buna göre hüküm kurulmuş ise de birleştirilen davalar bağımsızlıklarını koruyacağından her davada talepler ayrı ayrı değerlendirilerek hüküm kurulması gerekir. Asıl ve birleştirilen davalar hakkında tek hüküm kurulmuş olması doğru görülmemiştir....'' şeklindeki gerekçe ile bozulmuş, mahkemece bozma ilamına uyulmuş, 05/04/2018 tarihinde davalı ... yönünden hüküm kurulmasına yer olmadığına, asıl davada diğer davalı ile birleşen dosya yönünden taleplerin kısmen kabulüne karar verilmiştir.


a-) Dosya kapsamından, destek zararına ilişkin hükme esas alınan 08/05/2012 tarihli bilirkişi raporunda davacılardan müteveffanın eşi ...'ın 34 yıl üzerinden destek zararının hesaplandığı, ancak davacı eşin rapor tarihinden sonra ve fakat karar tarihinden önce 14/08/2012 tarihinde evlendiği UYAP kayıtlarından anlaşılmaktadır.


Şu durumda mahkemece, anılan davacı eşin evlenme tarihine kadar olan dönem için destek tazminatı hesaplanması gerekirken yazılı şekilde yapılan hesaplama doğrultusunda karar verilmiş olması doğru değildir. Kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir.


b-) Yine dosya içeriğinden davacıların desteğinin, davalılardan ... Tarım Ürünleri San. Ltd. Şti' nin ruhsat sahibi olarak işleteni olduğu araca ücret karşılığı binmediği, davalı sürücü ... tarafından hatır için taşındığı anlaşılmaktadır. Hatır taşımacılığında yalnızca yolcunun yararının bulunduğu ve taşıyanın karşılıksız olarak onu taşıdığı gözetilerek Borçlar Kanunu'nun 43. maddesi gereğince zararın bir bölümünün tazminat alacaklısı üzerinde bırakılması gerekir. Mahkemece, hatır taşıması nedeniyle BK 43. maddesi gereğince indirim yapılması gerekirken, bu husus nazara alınmaksızın karar verilmiş olması da bozmayı gerektirmiştir.


SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda (2/a-b) numaralı bentlerde gösterilen nedenlerle BOZULMASINA, davalılardan ... Tarım Ürünleri San. Ltd. Şti nin diğer temyiz itirazlarının yukarıda (1) numaralı bentte gösterilen nedenlerle reddine ve temyiz eden davalıdan peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 03.02.2021 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page