top of page

Yargıtay Kararı - İnşaat Tüm Riskler - Construction All Risks - Hırsızlık - Teminat Dışı Hal

11. Hukuk Dairesi 2020/1598 E. , 2021/1899 K.


"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ : BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 11. HUKUK DAİRESİ


Taraflar arasında görülen davada Şanlıurfa 1. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen 26.09.2017 tarih ve 2016/300 E- 2017/590 K. sayılı kararın davacı vekili tarafından istinaf edilmesi üzerine, istinaf isteminin esastan reddine dair Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk Dairesi'nce verilen 20.02.2020 tarih ve 2018/1676 E- 2020/227 K. sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:


Davacı vekili, müvekkili şirketin Şanlıurfa ili, ... ilçesi, 195 adet konut yapım işini üstlendiğini, bu işi davalı şirkete ait 30.05.2013 başlangıç, 04.12.2015 bitiş tarihli 19300953 poliçe numaralı garanti inşaat all risk sigorta poliçesi ile sigortalattıklarını, 03.08.2014 tarihinde müvekkili şirketin işi üstlendiği ... inşaatının 13 bloğunun yere döşenen 750 aralığındaki NYY tipi elektrik kablolarının kesilmek suretiyle hırsızlandığını, söz konusu iş yerinde akşam 17.00'den sabah 6.30 arası yatılı bekçi, yatılı işçiler ve gündüzleri çalışan işçilerin bulunduğunu, hırsızlık olayı nedeniyle müvekkilinin maddi zarara uğradığını belirterek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile haksız fiil (hırsızlık) nedeniyle meydana gelen maddi zararların tazmini için 1.000.- TL maddi tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.


Davalı vekili, gerçekleştiği iddia edilen rizikonun Şanlıurfa ili ... ilçesinde meydana geldiği iddia edildiğinden davaya bakmakla yetkili mahkemenin ... Mahkemeleri olduğunu, ... Başkanlığı tarafından davacıya yaptırılan toplu konut işinin müvekkili şirket tarafından 19300953 nolu 19.06.2013-03.04.2014+1 yıl bakım süreli İnşaat All Risk Sigorta Poliçesi ile sigortalandığını, davaya konu kabloların kanal içine döşenmiş ve üzeri kumla kapatılmış olduğu için poliçede yer alan "henüz yerine monte edilmemiş inşaat ve montaj malzemelerine ilişkin hırsızlık hasarlarının ödenebilmesinin ön şartı, bu malzemelerin kapalı, emniyetli ve kilitli bir depoda muhafaza edilmesidir. Hırsızlık teminatı, hırsızlık genel şartları çerçevesinde verilmiş olup, kapalı, kilitli bir mahalde olmayan malzemelerin çalınması bu poliçe-teklif teminatı dışındadır" hükmü gereğince zararın teminat dışı olduğunu, bekçi de sigortalı firma çalışanı olduğu için şantiye tesisinin 24 saat güvenlik ekibi tarafından korunması ve etrafının inşaat yapılması haricinde kilit altında tutulacaktır şartının sağlanmadığının anlaşıldığını, hadisenin yere döşenmiş kabloların kesilerek çalınması şeklinde meydana geldiğini, malzemenin kilit altında bulundurulma imkanının kalmadığını, rizikonun teminat dışı olduğunu, tazminat talep etme hakkının ... Başkanlığı'na ait olduğunu savunarak davanın reddine karar verilmesini istemiştir.


İlk derece mahkemesince, iddia, savunma, toplanan deliller ve tüm dosya kapsamına göre, taraflar arasında 19.06.2013-04.12.2014 tarihlerini kapsayan 19300953 numaralı poliçenin düzenlendiği sigorta sözleşmesinin özel şartlar bölümünün 9. maddesinde "Henüz yerine monte edilmemiş inşaat ve montaj malzemelerine ilişkin hırsızlık hasarlarının ödenebilmesinin ön şartı, bu malzemelerin kapalı, emniyetli, kilitli bir depoda muhafaza edilmesidir. Hırsızlık teminatı genel şartları çerçevesinde verilmiş olup kapalı, kilitli bir mahalde olmayan malzemelerin çalınması poliçe teminatı dışındadır." denildiği, 24. maddesinde "Şantiye tesisinin 24 saat güvenlik ekibi tarafından korunması ve etrafın çit veya perde ile çevrili olması ön şartı inşat malzemeleri şantiye sahasında inşaat yapılması haricinde kilit altında tutulacaktır." denildiği, yapılan keşif sonucu aldırılan bilirkişi raporunda açıkladığı üzere hırsızlık olayının gerçekleştiği inşaat alanının 30.000 metre karelik bir alan içerisinde olduğu, söz konusu alan için bir güvenlik görevlisinin bulunduğu, inşaat alanının izlenmesini sağlayan bir güvenlik kamerasının olmadığı, inşaat alanının herhangi bir güvenlik duvarı veya çit ile çevrelenmediği, uyarı levhası bulunmadığı, inşaat alanın korumasız ve dışarıdan müdahalelere açık olduğu bu durumda olduğu, davacının edimlerini yerine getirmediği, söz konusu zararın meydana gelmesinde kusurlu olduğu, teminat için gerekli koşulların sağlamadığı ve zararın teminat dışında kaldığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Karar, davacı vekili tarafından istinaf edilmiştir.


İstinaf Mahkemesince iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, çalınan malzemelerin sigorta teminatı kapsamında kalması için malzemelerin kapalı ve kilitli mahallerde depolanması ve sahada 24 saatlik güvenlik ekibinin bulundurulması gerektiği, davacı sigortalıya ait şantiyede bulunan elektrik kablolarının 03.08.2014 günü, yaklaşık 10 cm yere gömülü ve üstü kumla örtülü vaziyette iken çalındığı, poliçe özel şartlarında belirtilen malzemelerin kapalı ve kilitli mahallerde depolanması ve sahada 24 saatlik güvenlik ekibinin bulundurulması şartlarının yerine getirilmediği, bu nedenle mahkemece davanın reddine karar verilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmadığı gerekçesiyle davacı vekilinin istinaf başvurusunun 6100 sayılı HMK'nın 353/1-b-1 maddesi uyarınca esastan reddine karar verilmiştir.

Karar, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir


Yapılan yargılama ve saptanan somut uyuşmazlık bakımından uygulanması gereken hukuk kuralları gözetildiğinde İlk Derece Mahkemesince verilen kararda bir isabetsizlik olmadığının anlaşılmasına göre yapılan istinaf başvurusunun HMK'nın 353/b-1 maddesi uyarınca Bölge Adliye Mahkemesince esastan reddine ilişkin kararın usul ve yasaya uygun olduğu kanısına varıldığından Bölge Adliye Mahkemesi kararının onanmasına karar vermek gerekmiştir.


SONUÇ: Yukarda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin temyiz isteminin reddi ile Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın HMK'nın 370/1. maddesi uyarınca ONANMASINA, HMK'nın 372. maddesi uyarınca işlem yapılmak üzere dava dosyasının İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, aşağıda yazılı bakiye 4,90 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davacıdan alınmasına, 02.03.2021 tarihinde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page