top of page

Yargıtay Kararı - Hakaret - Beraat - "Siz insan mısınız lan" Sözünün Suç Oluşturmadığı

2. Ceza Dairesi 2020/9912 E. , 2021/408 K.


"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi

SUÇ : Hakaret, kamu malına zarar verme

HÜKÜM : Güvenlik tedbiri uygulanmasına


Dosya incelenerek gereği düşünüldü;

Kovuşturma evresinde kamu davasından haberdar edilmeyen ve katılan sıfatını alabilecek surette suçtan zarar görmüş bulunan müşteki kurumun kamu malına zarar verme suçundan kurulan hükmü temyiz hakkı olduğu ve bu suçtan kurulan hükmü temyiz ettiği belirlenerek yapılan incelemede;

Dosya içeriğine göre diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak;


1) Suçtan zarar gören müşteki kurum vekiline, kamu davası açıldıktan sonra duruşma günü bildirilmeden ve davaya katılma olanağı sağlanmadan hüküm kurulması suretiyle 5271 sayılı CMK'nın 234.maddesine muhalefet edilmesi,


2) Hakaret fiillerinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değer, kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olup, bu suçun oluşabilmesi için, davranışın kişiyi küçük düşürmeye matuf olarak gerçekleşmesi gerekmektedir. Olay günü sanığın söylediği kabul edilen “siz insan mısınız lan sizinle işim olmaz" şeklindeki sözün, rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olması, mağdurların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun yasal unsurlarının somut olayda oluşmadığı ve bu nedenle beraat kararı verilmesi gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesi,


3) Kabule göre de;

Akıl hastası olan sanığa atılı suçların sanık tarafından işlendiğinin kanıtlanamaması halinde sanığın beraatine, atılı suçların akıl hastası sanık tarafından işlendiğinin kanıtları ile birlikte kabul edilmesi halinde ise 5271 sayılı CMK.nun 223/3-a maddesi uyarınca ceza verilmesine yer olmadığına ve 5237 sayılı TCK'nun 57. maddesi uyarınca akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirlerinin uygulanmasına karar verilmesi gerekirken, yazılı biçimde hüküm kurulması,


Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafii ve müşteki kurum vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin bu sebeplerden dolayı istem gibi BOZULMASINA, 20.01.2021 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page