top of page

Yargıtay Kararı - Değer Kaybı Hesaplaması

17. Hukuk Dairesi 2019/2991 E. , 2020/6304 K.


"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi


Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı ...Ş vekili ile davalı ... San. ve Tic. Ltd. Şti. vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:


- K A R A R -


Davacı vekili, 16.08.2014 günü davalılardan sürücü ...'ın kullandığı ... plakalı aracın yol şeridinden çıkarak müvekkilinin kullandığı araca çarptığını, trafik tespit tutanağından da anlaşıldığı üzere kazanın davalı tır sürücüsünün yolda uyuması üzerine gerçekleştiğini, bu nedenle davalı sürücünün tam kusurlu olduğunu, İzmir 14.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2014/39 D.İş dosyası üzerinden tespit yaptırıldığını, kazanın sigorta şirketine bildirildiğini, sigorta şirketi tarafından 13.650,00 TL'nin banka hesabına yatırıldığını belirterek, fazlaya ilişkin hakkı saklı kalmak üzere, Audi bayisine ödenen 18.602,81 TL tamir giderinden sigorta şirketi tarafından verilen 13.650,00 TL'nin çıkarılmasıyla geriye kalan 4.952,81 TL, tespit dosyasında belirlenen 5.000,00 TL değer kaybı, kaza sonrası kiralanmak zorunda kalınan araca ilişkin kira bedeli olan 360,00 TL, müvekkilinin tekrar Türkiye'ye geldiği gemi nedeniyle bilet parası olan 367,7 Euro (1.209,56 TL), mahkeme tespit masrafı 803,00 TL, tespit için avukat ücreti 590,00 TL olmak üzere toplam 12.735,37 TL zararın kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya verilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiş, 28.03.2016 tarihli ıslah dilekçesiyle talebini toplam 11.821,09 TL olarak değiştirmiştir.


Davalı ...Ş. vekili, davalı sürücünün kazada kusurlu olmadığını, bizzat davacı tarafın kusurlu olduğunu, salt faturanın araçta hasar miktarı için geçerli bir belge olmadığını, müvekkili şirketin ekspertiz incelemesi sonucu belirlenen 13.650,00 TL bedeli davacıya ödediğini, bu nedenle müvekkili şirketin bir sorumluluğu kalmadığını belirterek, davanın reddine karar verilmesini savunmuştur.


Davalı ... San. ve Tic. Ltd. Şti. vekili, davacının alacağının sigorta şirketi tarafından ödendiğini, davacının tamir gideri, araç kira bedeli ve gemi bilet giderinin de dava konusuyla illiyet bağı bulunmadığını ve hukuki dayanaktan yoksun olduğunu, tespit için avukata ödenen 590,00 TL paraya da itirazları bulunduğunu belirterek, davanın reddine karar verilmesini savunmuştur.


Davalı ..., usulüne uygun davetiye tebliğine rağmen davaya cevap vermemiş ve duruşmalara katılmamıştır.


Yapılan yargılama sonucu davanın kısmen kabulüne dair verilen hüküm, davalı ...Ş. vekili ile davalı ... San. ve Tic. Ltd. Şti. vekilinin temyizi üzerine, Dairemizin 03/05/2017 gün ve 2016/10557-2017/4963 sayılı ilamı ile " Bilirkişi raporu davalı ... San. ve Tic. Ltd. Şti.'ye 22.03.2016 tarihinde tebliğ edilmiştir. Mahkemece; itiraz süresi içerisinde hüküm verilmiş olması savunma hakkını kısıtlamaktadır. Mahkemece; davalı ... San. ve Tic. Ltd. Şti.'ye bilirkişi raporuna karşı beyanları alınarak savunma hakkı tanınması gerekirken, bu kurala riayet edilmeden hüküm verilmiş olması bozmayı gerektirmiştir. Kabule göre de; hükme esas alınan bilirkişi raporunda araçtaki değer kaybının tespiti, Dairemizce değer kaybının belirlenmesi hususunda esas alınan, aracın kaza tarihindeki hasar görmemiş 2. el piyasa değeri ile kazadan sonra onarılmış haldeki 2. el piyasa değeri arasındaki fark kriterine uyulmaksızın hesaplama yapılarak sağlanmıştır. Bilirkişi raporunda belirtilen yöntemle değer kaybının tespit olunduğu rapora dayalı olarak hüküm kurulamaz. Bu durumda mahkemece aracın modeli, markası, özellikleri, hasarı, yapılan onarım işlemleri, kilometresi, olay tarihindeki yaşı, davacı tarafın iddiaları, davalının savunmaları ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirilerek aracın kaza öncesi hasarsız ikinci el piyasa rayiç değeri ile kaza meydana geldikten ve tamir edildikten sonraki ikinci el piyasa rayiç değeri arasındaki farka göre değer kaybının zararının belirlenmesi, meydana gelebilecek çelişkilerin giderilmesi yönünden ayrıntılı, gerekçeli ve denetime açık yeni bir rapor alınması ondan sonra dosyadaki tüm deliller birlikte değerlendirilerek varılacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.


Kabule göre de; İzmir 14. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2014/39 D.İş dosyasındaki 659,00 TL tespit masrafı, 300,00 TL tespit dosyası vekalet ücreti yargılama giderlerinden olup yargılama sonucunda davanın kabul ve red oranına göre taraflar arasında paylaştırılması gerekir. Bu durumda mahkemece, tespit masrafının ve tespit dosyası vekalet ücretinin yargılama gideri olarak davalılardan tahsiline karar verilmesi gerekirken, asıl alacak olarak davalılardan tahsiline karar verilmesi doğru görülmemiştir." gerekçesiyle bozulmuştur.


Mahkemece, uyulmasına karar verilen bozma ilamı, toplanan delillere göre; Davacının davasının kısmen kabul, kısmen reddine, 3.811,80-TL tamir bedeli, 5.000,00-TL değer kaybı, 360,00-TL ikame araç ücreti olmak üzere toplam 9.171,80-TL maddi tazminatın kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı ... yönünden poliçe kapsamı ile sınırlı olmak üzere tüm davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine karar verilmiş; hüküm, davalı ...Ş vekili ile davalı ... San. ve Tic.Ltd. Şti. vekili tarafından temyiz edilmiştir.


Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, bozmaya uygun olarak karar verilmiş bulunmasına, davalı ...Ş vekili ile davalı ... San. ve Tic.Ltd. Şti. vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA ve aşağıda dökümü yazılı 313,24 TL kalan onama harcının temyiz eden davalılar ... Sigorta A.Ş. ile ... ../... San. ve Tic. Ltd. Şti.'den alınmasına 27/10/2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentários


bottom of page